تبلیغات
هیئت بین الحرمین شهرستان اردستان - میگویند در جنگ بدر، مسلمین زودتر از کفار به چاه های آب رسیدند و آنها را پرازسنگ کردند. آیا صحیح است؟
هیئت بین الحرمین شهرستان اردستان