تبلیغات
هیئت بین الحرمین شهرستان اردستان - در تاریخ ذکر شده است که عمر نیز چندین بار در رکوع انگشتر خود را به گدا داده است. چرا او مورد خطاب آیه ولایت قرار نمیگیرد؟
هیئت بین الحرمین شهرستان اردستان